• MBO-4, kort HBO, HBO bachelor
  • Voortgezet onderwijs

Algemene voorwaarden mbo, kort hbo/ad, hbo

I Onderwijs- en Examenreglement
(OER) / Studentstatuut
De inhoud en inrichting van het onderwijs wordt in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) beschreven. Deze is te vinden op SharePoint en ligt ter inzage op het secretariaat van Notenboom. In de OER staan de verplichte eindkwalificaties vermeld die de student met succes moet hebben afgerond voor het behalen van het diploma. Voor de bacheloropleidingen vermeldt de OER de studiebelastingtabellen, de studiepunten en het onderwijscurriculum. Ook zijn de bepalingen opgenomen waaraan de student moet voldoen om in aanmerking te komen voor het bachelor-getuigschrift.

II Inschrijven
De student schrijft zich in door het aanmeldingsformulier persoonlijk af te geven op school of gratis op te sturen naar Notenboom, Algemeen secretariaat, Antwoordnummer 10235, 5600 VB Eindhoven. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Notenboom. Na aanvaarding ontvangt de student hiervan schriftelijk of langs elektronische weg de bevestiging van aanname met het ondertekende aanmeldingsformulier.

III Leermiddelen, lesmateriaal, lesrooster
Voor aanvang van de studie worden studenten op de hoogte gebracht van benodigde boeken. Het (digitale) boekenpakket wordt door de school uitgereikt. Voor aanvang van het studiejaar ontvangt de student inloggegevens voor Magister, via Magister ontvangt de student het lesrooster, en een beknopte weergave van het studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling. Notenboom houdt zich het recht voor roosterwijzigingen aan te brengen en het lesprogramma eventueel aan nieuwe eisen aan te passen.

Bij onvoldoende inschrijvingen/aanmeldingen behoudt Notenboom zich tevens het recht voor een studie, een minor of vak/module te annuleren of de student naar een andere vestiging te verwijzen, of de module digitaal aan te bieden. Notenboom behoudt zich tevens het recht voor om een opleiding op een andere locatie aan te bieden als waar initieel voor is ingeschreven, bijvoorbeeld (doch niet uitputtend) door een verhuizing van een vestiging. Bij annulering van de aanvang van de opleiding door Notenboom vervalt de betalingsverplichting en wordt het eventueel voor dat onderdeel betaalde collegegeld gecrediteerd. Notenboom is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede inbegrepen derving van inkomsten of winst, die voort zou kunnen vloeien uit het niet langer aanbieden van de opleiding.

Voor eventuele klachten kan men zich richten tot de directie van Notenboom. Mocht dit onverhoopt niet tot afdoende afwikkeling leiden, dan kan de student zich wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 070-3105310.

De Geschillencommissie neemt het geschil slechts in behandeling indien de student zijn klacht eerst bij Notenboom heeft ingediend en die niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wanneer Notenboom een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie zal dat eerst schriftelijk aan de student worden voorgelegd.

Aan een meerderjarige student zal een apart schrijven worden verzonden om te bepalen welke gegevens die onder de wet AVG vallen wel of niet deelbaar zijn met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de student.

IV Betalingen
Er zijn drie betalingsmogelijkheden:

  • Betaling ineens
  • Betaling in 4 termijnen*
  • Betaling in 12 termijnen*

Extra kosten per termijn € 40,-.

* Betaling in termijnen alleen mogelijk middels automatische incasso.

Bij wanbetaling kan er per aanmaning €40,- administratiekosten in rekening worden gebracht en zijn eventuele incassokosten voor rekening van de student of voor rekening van de wettelijke vertegenwoordigers.

Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd. Een doorstromer is een student die zijn opleiding aansluitend voltijds doorzet in het volgende studiejaar. Een doorstromer van mbo naar hbo zal een nieuwe overeenkomst aangaan met de dan geldende collegegelden.

Bij nalatigheid in de betaling (wanbetaling) kan Notenboom haar verplichtingen opschorten. Daarmee wordt bedoeld (doch niet uitputtend): toegang tot studentenportaal, lessen, examens, lesgebouw. Daarnaast worden certificaten, cijferlijsten en het getuigschrift of diploma achtergehouden. Zodra de achterstand is weggewerkt, zullen bovengenoemde maatregelen direct worden opgeheven.

Niet in het collegegeld zitten studiereizen, kosten gemoeid met stages, reiskosten en print- en kopieerkosten.

De ouder(s)/voogd/student verplicht(en) zich bij ondertekening van het aanmeldingsformulier de cursusgelden onvoorwaardelijk conform de tarievenlijst te voldoen. Bij te late betaling ontvangt de ouder/voogd/ student een betalingsherinnering om het openstaande bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Daarna worden per aanmaning € 40,- administratiekosten in rekening gebracht.

Het bevoegd gezag van Notenboom kan, indien niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, de student uitsluiten van het volgen van onderwijs en de rechtmatige vordering aan derden uitbesteden. Extra kosten zijn voor rekening van de student of zijn/haar ouder(s)/voogd. Notenboom zal indien tot zo’n regeling wordt overgegaan de student hiervan schriftelijk in kennis stellen.

V Beëindiging opleidingsovereenkomst
De opleiding eindigt nadat alle examens zijn aangeboden/afgesloten.

De studieovereenkomst wordt ontbonden bij overlijden van de student. Lesgelden worden in dat geval berekend op basis van de gevolgde lessen en periode. De wederzijdse rechten en plichten uit de studieovereenkomst eindigen bij ontbinding vaan de overeenkomst. In alle andere gevallen beslist het bevoegd gezag van Notenboom.

Voor het aanvang van de opleiding:

1. De studieovereenkomst vervalt indien Notenboom constateert dat de vooropleiding niet juist is.

2. Elke ingeschreven student heeft gedurende 14 dagen na ontvangst bevestiging ondertekening aanmeldingsformulier de mogelijkheid om deze per email of aangetekend schrijven te ontbinden, zonder opgaaf van reden en zonder verplichting tot betaling.

3. Bij annulering na inschrijving, tussen aanmelding en aanvang opleiding is het verschuldigd bedrag 10% van het cursusgeld.

Na aanvang van de opleiding:

Een student annuleert als de opleiding van één of meerdere vakken reeds is gestart. Verschuldigd: opleidingsgeld tot moment van annulering, een annuleringstermijn van 3 maanden (punt 1, 2, en 3 zijn dan niet meer van toepassing).

De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de inschrijving eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Onoorbaar gedrag van een student, ter beoordeling aan het bevoegd gezag, kan leiden tot schorsing of verwijdering van Notenboom. De student bindt zich bij inschrijving ook aan het studentenstatuut, het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze documenten worden bij de aanvang van het schooljaar aan de student ter beschikking gesteld op Sharepoint.

Wanneer de student de vereiste vooropleiding niet behaalt, meldt hij of zij dit door toezending van een kopie van de cijferlijst met de vermelding ‘afgewezen’. Eventueel reeds betaald collegegeld wordt teruggestort. Wanneer de student om een andere reden de studieovereenkomst wil annuleren, dan is dat alleen mogelijk per aangetekende brief aan Notenboom, Algemeen secretariaat, Beukenlaan 145, 5616 VD Eindhoven. De datum op het poststempel van deze brief geldt als datum van annulering. Annuleert de student vóór 1 juli, dan is hij of zij € 250,- inschrijfgeld verschuldigd. In de periode 1 juli tot de start van de opleiding is annulering ook mogelijk. In dat geval betaalt de student het inschrijfgeld + 20% van het collegegeld.

Elke ingeschreven student heeft gedurende 14 dagen na datum ondertekening aanmeldingsformulier de mogelijkheid om deze per aangetekend schrijven te ontbinden zonder opgaaf van reden en verplichting tot betaling. Na start van de opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

VI Auteursrecht
Het auteursrecht op het eigen materiaal van Notenboom berust bij de instelling. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notenboom.

VII Erkenning Notenboom
Notenboom is aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De opleidingen staan geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Tevens bezit Notenboom een aantal diplomaerkenningen in het kader van de WEB. De opleidingen staan geregistreerd in het CREBO (Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs). Alle mbo-opleidingen zijn beroep opleidend.

VIII Algemeen
Notenboom behoudt zich het recht voor de inhoud van de studies te wijzigen. De studenten worden in dit geval schriftelijk op de hoogte gesteld. Notenboom conformeert zich aan wettelijke regelingen in relatie tot de WHW (Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) en voor de mbo-opleidingen conform de wettelijke regelingen vastgelegd in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en kan voor deze wettelijke regelingen of voortvloeisels daarvan niet aansprakelijk worden gesteld. De studiegids is met zorg samengesteld. Notenboom kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie over andere instanties (zoals DUO), fictieve rekenvoorbeelden, veranderde uitvoering van het onderwijsprogramma of andere zaken. De berekeningen zijn gemaakt ten tijde van het ontwerp van de studiegids 2021/2022, deze bedragen kunnen zijn gewijzigd. Raadpleeg voor de actualiteit www.duo.nl.

IX Studiefinanciering
Door de erkenning van de Minister op grond van de WEB en door de aanwijzing van de Minister als Hogeschool komen studenten in aanmerking voor studiefinanciering en studentenreisproduct conform de bepalingen geldend voor respectievelijk het hoger beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zie voor actuele informatie www.duo.nl. Notenboom kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige wijze van veranderde wetgeving omtrent studiefinanciering, studentenreisproduct, collegegeldkredieten en mogelijkheden voor fiscale aftrek.

X Collegegeldkrediet via DUO
Studenten in het hoger onderwijs kunnen naast de reguliere lening en aanvullende beurs (deze is afhankelijk van het inkomen van de ouders) hun studiefinanciering uitbreiden met een collegegeldkrediet. Dit collegegeldkrediet is bedoeld om het grootste deel van de kosten voor het collegegeld te dekken. Het collegegeldkrediet kan nooit hoger zijn dan het verschuldigde collegegeld, met een maximum van vijf keer het wettelijke collegegeld. Het collegegeldkrediet moet vooraf worden aangevraagd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van DUO: www.duo.nl.

Algemene voorwaarden voortgezet onderwijs

I Opleidingsprogramma
Notenboom verplicht zich het programma uit te voeren conform de opleidingsgids. Indien aanpassingen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn worden de leerlingen hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Notenboom verplicht zich tot behandeling van de examenstof. Notenboom behoudt zich het recht voor de opleiding geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende deelname. Notenboom zal de leerlingen in dat geval tijdig op de hoogte stellen en alternatieven aandragen.

II Inschrijven
De leerling schrijft zich in door het aanmeldingsformulier persoonlijk af te geven op school of gratis op te sturen naar Notenboom, Algemeen secretariaat, Antwoordnummer 10235, 5600 VB Eindhoven. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Notenboom. Na aanvaarding ontvangt de leerling hiervan schriftelijk of langs elektronische weg de bevestiging van aanname met het ondertekende aanmeldingsformulier.

III Leermiddelen, lesmateriaal, lesrooster
Voor aanvang van de studie worden de leerlingen op de hoogte gebracht van benodigde boeken. Het (digitale) boekenpakket wordt door de school uitgereikt. Voor aanvang van het studiejaar ontvangt de leerling inloggegevens voor Magister, via Magister ontvangt de leerling het lesrooster, en een beknopte weergave van het leerlingstatuut en de onderwijs- en examenregeling. Notenboom houdt zich het recht voor roosterwijzigingen aan te brengen en het lesprogramma eventueel aan nieuwe eisen aan te passen.

Bij onvoldoende inschrijvingen/aanmeldingen behoudt Notenboom zich tevens het recht voor een studie, een minor of vak/module te annuleren of de leerling naar een andere vestiging te verwijzen, of de module digitaal aan te bieden. Notenboom behoudt zich tevens het recht voor om een opleiding op een andere locatie aan te bieden als waar initieel voor is ingeschreven, bijvoorbeeld (doch niet uitputtend) door een verhuizing van een vestiging. Bij annulering van de aanvang van de opleiding door Notenboom vervalt de betalingsverplichting en wordt het eventueel voor dat onderdeel betaalde collegegeld gecrediteerd. Notenboom is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede inbegrepen derving van inkomsten of winst, die voort zou kunnen vloeien uit het niet langer aanbieden van de opleiding.

Voor eventuele klachten kan men zich richten tot de directie van Notenboom. Mocht dit onverhoopt niet tot afdoende afwikkeling leiden, dan kan de leerling zich wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 070-3105310.

De Geschillencommissie neemt het geschil slechts in behandeling indien de leerling zijn klacht eerst bij Notenboom heeft ingediend en die niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wanneer Notenboom een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie zal dat eerst schriftelijk aan de leerling worden voorgelegd.

Aan een meerderjarige leerling zal een apart schrijven worden verzonden om te bepalen welke gegevens die onder de wet AVG vallen wel of niet deelbaar zijn met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de leerling.

IV Betalingen
Er zijn drie betalingsmogelijkheden:

  • Betaling ineens
  • Betaling in 3 termijnen*
  • Betaling in 6 termijnen*

Extra kosten per termijn € 40,-.

* Betaling in termijnen alleen mogelijk middels automatische incasso.

Bij wanbetaling kan er per aanmaning €40,- administratiekosten in rekening worden gebracht en zijn eventuele incassokosten voor rekening van de leerling of voor rekening van de wettelijke vertegenwoordigers.

Bij nalatigheid in de betaling (wanbetaling) kan Notenboom haar verplichtingen opschorten. Daarmee wordt bedoeld (doch niet uitputtend): toegang tot leerlingenportaal, lessen, examens, lesgebouw. Daarnaast worden certificaten, cijferlijsten en het getuigschrift of diploma achtergehouden. Zodra de achterstand is weggewerkt, zullen bovengenoemde maatregelen direct worden opgeheven.

Niet in het collegegeld zitten Bergsportweek, studiereizen, kosten gemoeid met stages, reiskosten en print- en kopieerkosten.

De ouder(s)/voogd/leerling verplicht(en) zich bij ondertekening van het aanmeldingsformulier de cursusgelden onvoorwaardelijk conform de tarievenlijst te voldoen. Bij te late betaling ontvangt de ouder/voogd/ leerling een betalingsherinnering om het openstaande bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Daarna worden per aanmaning € 40,- administratiekosten in rekening gebracht.

Het bevoegd gezag van Notenboom kan, indien niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, de leerling uitsluiten van het volgen van onderwijs en de rechtmatige vordering aan derden uitbesteden. Extra kosten zijn voor rekening van de leerling of zijn/haar ouder(s)/voogd. Notenboom zal indien tot zo’n regeling wordt overgegaan de leerling hiervan schriftelijk in kennis stellen.

V Beëindiging opleidingsovereenkomst
De opleiding eindigt nadat alle examens zijn aangeboden/afgesloten.

De opleidingsovereenkomst wordt ontbonden bij overlijden van de leerling. Lesgelden worden in dat geval berekend op basis van de gevolgde lessen en periode. De wederzijdse rechten en plichten uit de opleidingsovereenkomst eindigen bij ontbinding vaan de overeenkomst. In alle andere gevallen beslist het bevoegd gezag van Notenboom.

Voor het aanvang van de opleiding:

1. De opleidingsovereenkomst vervalt indien Notenboom constateert dat de vooropleiding niet juist is.

2. Elke ingeschreven leerling heeft gedurende 14 dagen na ontvangst bevestiging ondertekening aanmeldingsformulier de mogelijkheid om deze per email of aangetekend schrijven te ontbinden, zonder opgaaf van reden en zonder verplichting tot betaling.

3. Bij annulering na inschrijving, tussen aanmelding en aanvang opleiding is het verschuldigd bedrag 10% van het cursusgeld.

Na aanvang van de opleiding:

Een leerling annuleert als de opleiding van één of meerdere vakken reeds is gestart. Verschuldigd: opleidingsgeld tot moment van annulering, een annuleringstermijn van 3 maanden (punt 1, 2, en 3 zijn dan niet meer van toepassing).

De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de inschrijving eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Onoorbaar gedrag van een leerling, ter beoordeling aan het bevoegd gezag, kan leiden tot schorsing of verwijdering van Notenboom. De leerling bindt zich bij inschrijving ook aan het leerlingenstatuut, het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze documenten worden bij de aanvang van het schooljaar aan de leerling ter beschikking gesteld op Sharepoint.

Wanneer de leerling de vereiste vooropleiding niet behaalt, meldt hij of zij dit door toezending van een kopie van de cijferlijst met de vermelding ‘afgewezen’. Eventueel reeds betaald collegegeld wordt teruggestort. Wanneer de leerling om een andere reden de studieovereenkomst wil annuleren, dan is dat alleen mogelijk per aangetekende brief aan Notenboom, Algemeen secretariaat, Beukenlaan 145, 5616 VD Eindhoven. De datum op het poststempel van deze brief geldt als datum van annulering. Annuleert de leerling vóór 1 juli, dan is hij of zij € 250,- inschrijfgeld verschuldigd. In de periode 1 juli tot de start van de opleiding is annulering ook mogelijk. In dat geval betaalt de leerling het inschrijfgeld + 20% van het collegegeld. Elke ingeschreven leerling heeft gedurende 14 dagen na datum ondertekening aanmeldingsformulier de mogelijkheid om deze per aangetekend schrijven te ontbinden zonder opgaaf van reden en verplichting tot betaling. Na start van de opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

VI Auteursrecht
Het auteursrecht op het eigen materiaal van Notenboom berust bij de instelling. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notenboom.

VII Erkenning Notenboom
Notenboom is een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen erkende particuliere school. Als Scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo (art. 56 Wet op het Voortgezet Onderwijs) en als diploma erkende vavo-instelling voor vmbo, havo en vwo (art. 1.4a.1. Wet Educatie Beroepsonderwijs).

VIII Inspectie van het Onderwijs
Vragen over onderwijs:
0800 – 8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).